ม.บูรพา สร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล

(14 ธ.ค.64) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดโครงการอบรม การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล โดยมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคตะวันออก ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดำริฯ จากการสนับสนุนของ สป.อว. ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนองพระราชดำริฯ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เพื่อขยายและต่อยอดงานสนองพระราชดำริฯ ในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร

กิจกรรม