เครือข่ายโครงการ

ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก

สถาบันวิทยสิริเมธี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

วิทยาลัยชุมชนตราด

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการในพระราชดำริฯ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

เพื่อนำพืชพรรณที่ได้สำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในที่ที่ปลอดภัย

เพื่อนำความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสำรวจ และบันทึกข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของ หน่วยงานต่างๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน

เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

กรอบการเรียนรู้

3 กรอบการทำงาน เพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กรอบการสร้างจิตสำนึก

งานประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ม.บูรพา แม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภาคตะวันออก รับมอบรางวัลห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจประเมิน PEER EVALUATION

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.บูรพา จัดอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น เครือข่าย C-อพ.สธ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

ม.บูรพา ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ.

ทีมวิทยากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ม.บูรพา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อน การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการ อพ.สธ.

ม.บูรพา แม่ข่าย จัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

ม.บูรพา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ร่วมหารือ แนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – ม.บูรพา

ประชุมนัดแรก C-อพ.สธ. เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (C-อพ.สธ.) ภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2565

ม.บูรพา แม่ข่าย จัดประชุมสัญจรคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก

ม.บูรพา สร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล

(14 ธ.ค.64) ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล จัดโครงการอบรม การสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพทางทะเล โดยมหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแม่ข่ายเครือข่าย C- อพ.สธ. ภาคตะวันออก ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการสนองพระราชดำริฯ จากการสนับสนุนของ สป.อว. ในการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนองพระราชดำริฯ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เพื่อขยายและต่อยอดงานสนองพระราชดำริฯ ในการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากร

เครือข่าย

เครือข่ายโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

ข่าวกิจกรรม