Welcome to

RSPG-EAst

เครือข่ายโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (C-อพ.สธ.) เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก

อนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ

เพื่อนำพืชพรรณที่ได้สำรวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในที่ที่ปลอดภัย

เพื่อนำความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสำรวจ และบันทึกข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ เช่น ศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของ หน่วยงานต่างๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน

เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

กรอบการเรียนรู้

3 กรอบการทำงาน เพื่อใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กรอบการสร้างจิตสำนึก